Dotace na cyklostezky ze SFDI

CHODNÍKY a CYKLOSTEZKY

Výše podpory

85%

Podání žádosti

Do 25.2.2022

Výše dotace

Bez omezení

UZAVŘENÁ

Podporované aktivity:

 • výstavba cyklistické stezky

V rámci výstavby cyklistické stezky lze také poskytnout příspěvek na:

o   výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty (DZ V8c), nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce (DZ V8b), které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (společné anebo dělené);

o   nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty (DZ V8c), nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce (DZ V8b), které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (společné anebo dělené). Nasvětlení musí splňovat požadavky dle technických kvalitativních podmínek (dále jen „TKP") kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací, schváleno: MD-OPK č. j. 9/2015- 120-TN/3, v platném znění (splnění TKP bude doloženo světelným výpočtem), ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhláška č. 398/2009 Sb."), s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením;

 • oprava cyklistické stezky

 • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

 

Oprávnění žadatelé:

 • obec jako budoucí vlastník cyklistické stezky - místní komunikace IV. tř., ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako vlastník pozemků trvale dotčených výstavbou cyklistické stezky, která bude veřejně přístupnou účelovou komunikací, nebo jako vlastník místní komunikace, na které se zřizuje cyklistický pruh

 • organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)

 • příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví obce

 • svazek obcí ve smyslu § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pokud je Akce, pro kterou Příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho činnosti

 • kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh

 • příspěvková organizace správa a údržba silnic (dále jen „SÚS") zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje

 

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory na vybranou Akci činí maximálně 85 % celkových uznatelných nákladů Akce.

 • V případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese bývalé celostátní nebo regionální dráhy za podmínky, že délka této cyklistické stezky bude minimálně 1 km, lze Příspěvek poskytnout až do výše 90 % celkových uznatelných nákladů Akce.

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 25. 2. 2022

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat