Dotace na chodníky ze SFDI

CHODNÍKY a CYKLOSTEZKY

Výše podpory

85%

Podání žádosti

Do 11.2.2022

Výše dotace

300 tis. - 20 mil. Kč

UZAVŘENÁ

Podporované aktivity:

  • Akce oblast I - Opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Příspěvek lze poskytnout na Akce investičního charakteru

a)      podél silnic I., II. nebo III. třídy, nebo

b)      podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

 

Věcná orientace Akcí:

-          výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků;

-          výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek;

-          výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů.

 

  • Akce oblast II - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy

A.      Příspěvek lze poskytnout na Akce investičního charakteru

a)      podél silnic I., II. nebo III. třídy, nebo

b)      na místních komunikacích (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

 

Věcná orientace Akcí:

-          výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky;

-          výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky;

-          nasvětlení přechodů pro chodce, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací, schváleno: MD-OPK č. j. 9/2015 - 120 - TN/3, v platném znění (dále jen „TKP") (splnění TKP musí být doloženo světelným výpočtem), ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhláška č. 398/2009 Sb."), s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením;

-          světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením.

 

B.      Příspěvek lze poskytnout na Akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy s věcnou orientací:

-          úpravy vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd.);

-          světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce (v souladu s Technickými podmínkami Ministerstva dopravy č. 81, schváleno MD ČR č. j. 122/2015-120-TN/2 ze dne 21. října 2015 s účinností od 15. prosince 2015), s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením, vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích - zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky (v souladu s Technickými podmínkami Ministerstva dopravy č. 217, schváleno MD ČR č. j. 87/2017-120-TN ze dne 5. 5. 2017 s účinností od 1. 6. 2017). V případě, že se v prostoru křižovatky nachází přechody pro chodce nebo jsou nově navrhovány, je nezbytný soulad stávajícího nebo navrhovaného řešení s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

V rámci investiční Akce mohou být zařazeny i položky neinvestičního charakteru.

Akce oblasti II může obsahovat i větší počet samostatných úprav.

 

Oprávnění žadatelé

  • obec

  • organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)

Výše dotace

  • Maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů akce.

  • Minimální výše dotace - 300 tis. Kč

  • Maximální výše dotace - 20 mil. Kč

 

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 11.2.2022

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat