MZe - Dotace na rybníky a malé vodní nádrže pro obce

RYBNÍKY a VODNÍ NÁDRŽE

Výše podpory

80%

Výše dotace

Rekonstrukce 2 mil. Výstavba 10 mil. Kč

UZAVŘENÁ

Podporované aktivity:

 • Rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody vkrajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

 • Výstavba a obnova nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody vkrajině jako podpůrný prostředek vboji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží vpřípadě, že rybník, či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

Nerybochovným rybníkem je rybník s extenzivním chovem ryb, který není provozován za účelem podnikání.

 

Oprávnění žadatelé:

 • obec

 • svazek obcí

Specifické podmínky:

 • Obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, bude podpořena, pokud jejich základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena nebo významně omezena jejich vodohospodářská funkce.

 • Celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží, u kterých mocnost sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm, přičemž za relevantní se považuje katastrální výměra nádrže.

 • Podpořené rybníky a vodní nádrže umístěné na vodním toku (průtočné VN) o rozloze větší než 0,5 ha budou po realizaci schopné bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy a bude na nich trvale vyčleněn retenční ochranný prostor o velikosti min. 10 % z celkového prostoru rybníka nebo vodní nádrže.

 • Podpora nebude poskytnuta, pokud je do předmětu podpory zaústěna nečištěná odpadní voda.

Výše podpory:

Rekonstrukce a odbahnění:

 • Maximálně do výše 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části.

 • Maximálně do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň maximálně do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně         souvisejících nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahňování.

Výstavba, obnova:

 • Maximálně do výše 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologických části.

 • Maximálně do výše 10 mil. Kč na celou akci a současně maximálně do výše 4 mil. Kč/ha za každý započatý hektar.

Termíny:

zatím nejsou známy

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat