Výstavba a technické zhodnocení sportovních zařízení - investice pod 10 mil. Kč

SPORTOVIŠTĚ a DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Výše podpory

70%

Podání žádosti

Do 31. 10. 2023 do 12:00 hod

Výše dotace

1 mil. Kč až 7 mil. Kč

UZAVŘENÁ

Národní sportovní agentura

Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – Investice pod 10 mil. Kč

 

Podporované aktivity:

·         Výstavba a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu na území České republiky jakož i vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.

 

Oprávnění žadatelé:

·         kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

·         obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen „obec“),

·         dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

·         spolek dle § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let (počítáno ode dne podání žádosti) činnost v oblasti sportu (v souladu s NOZ) a je-li zapsán v Rejstříku sportu; shora uvedené se vztahuje i na pobočný spolek,

·         příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nebo

·         obchodní společnost (akciová společnost, nebo společnost s ručením omezeným), pokud je 100 % vlastněná obcí, nebo krajem.

 

Forma a výše podpory:

·         Výše dotace až 70 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však do výše limitů uvedených v bodě a) až c).

·         Výzva je určena pouze pro akce, jejichž předpokládané CZV uvedené v žádosti jsou nižší než 10 mil. Kč:

a)       minimální výše dotace na akci je 1 000 000 Kč,

b)      maximální výše dotace na akci může být 7 000 000 Kč,

c)       v případě, že cílem akce bude zvýšení dostupnosti sportovního zařízení bude poskytnuta maximální výše dotace na akci 2 000 000 Kč, za předpokladu, že se jedná o samostatný předmět akce. V případě, že vybudování zvýšení dostupnosti sportovního zařízení je součástí výstavby sportovního zařízení nebo technického zhodnocení stávajícího sportovního zařízení pak platí limity bodu a) a b).

 Termíny:

·         Zahájení příjmu žádostí: 1.10.2023 od 12:00 hod.

·         Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2023 do 12:00 hod.

 

 

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat