Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

HASIČI

Výše podpory

50%

Podání žádosti

Do 25. 9. 2023

Výše dotace

max. 6 mil. Kč

UZAVŘENÁ

Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Dotace pro jednotky SDH obcí

 

Podporované aktivity:

·         Rekonstrukce požární zbrojnice (či její části) anebo výstavbu nové požární zbrojnice.

Oprávnění žadatelé:

·         Obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka SDH obce“), která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V, a splňuje následující podmínky:

a)       dosud neobdržela dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje z rozpočtu poskytovatele,

b)      požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje, která má být rekonstruována, je ve vlastnictví žadatele,

c)       pozemky pro výstavbu požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje, jsou ve vlastnictví žadatele nebo tento sjednal smluvní závazek, na základě kterého mají být dotčené pozemky převedeny do jeho vlastnictví, a to nejpozději do 30 dní od nabytí právní moci rozhodnutí správního orgánu povolujícího užívání stavby ve smyslu právních předpisů na úseku stavebního řádu,

d)      na požární zbrojnici jednotky SDH obce jakožto věci nebo součásti pozemku nevázne zástavní právo ani k příslušné věci není zřízeno věcné břemeno omezující významně či dlouhodobě činnost jednotky SDH obce.

Výše dotace:

·         Maximálně výše dotace až 50 % uznatelných nákladů projektu (akce).

·         Minimálně však 1 500 000 Kč.

·         Maximálně však 6 000 000 tis. Kč.

Specifické podmínky:

·         Stavba, která bude financována z dotace, musí být v souladu s požadavky právních předpisů a ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice.

Termíny:

·         Ukončení příjmu žádostí o podporu: 25. 9. 2023

 

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat