OPŽP 32. výzva – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině

ZELEŇ

Výše podpory

100%

Podání žádosti

Do 20. 9. 2023 do 20.00 hod

Výše dotace

min. 250 tis. Kč

OTEVŘENÁ

Podporované aktivity:

·         Aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně

o   zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu včetně dokončovací a rozvojové péče.

 

·         Aktivita 1.3.1.5 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině

o   eliminace účinnosti drénu (např. přerušené úseky potrubí, instalaci záslepek na drenážním potrubí);

o   zvyšování nivelety dna odvodňovacích příkopů a kanálů hrázkováním a (pomístním) zasypáváním;

o   řízené zarůstání drenáže (dřevinami, bylinami);

o   další vhodná opatření uvedená v příloze 1 metodické příručky.

 

Oprávnění žadatelé:

·         obce

·         městské části hl. města Prahy

·         dobrovolné svazky obcí

·         kraje

·         veřejnoprávní instituce

·         příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC (s výjimkou správ národních parků a Správy jeskyní ČR)

·         organizační složky státu (s výjimkou AOPK ČR)

·         veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty

·         vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby

·         nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti

·         církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby

·         státní organizace

·         státní podniky

·         obchodní společnosti a družstva

·         fyzické osoby podnikající

·         fyzické osoby nepodnikající

 

Forma a výše podpory:

·         Aktivita 1.3.1.4

o   Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt: 250 000 Kč bez DPH.

o   Míra financování činí max. 85 % celkových způsobilých výdajů.

o   U realizace projektů vyplývajících ze studie systému sídelní zeleně míra podpory činí max. 95 % z celkových způsobilých výdajů

 

·         Aktivita 1.3.1.5

o   Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt: 250 000 Kč bez DPH.

o   Míra financování činí max. 100 % celkových způsobilých výdajů.

Termíny:

·         Ukončení příjmu žádostí: 20. 9. 2023 do 20.00 hod

·         Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2029

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat