OPŽP 44. výzva – Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody

INFRASTRUKTURA

Podání žádosti

Do 30.9.2023 do 20.00 hod

Výše dotace

min 3 mil. Kč

UZAVŘENÁ

OPŽP 44. výzva - Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody

Specifický cíl 1.4 - Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

 

Podporované aktivity:

Opatření: 1.4.4: Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů; výstavba úpraven vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů

Podpora bude především cílena na výstavby vodovodu v lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu a kde jsou objekty pro bydlení zásobovány z individuálních studní. S ohledem na problémy s vydatností vodních zdrojů z důvodu sucha, nevyhovující kvalitu vody v lokálních zdrojích a zvýšenou potřebu dodávané pitné vody lze očekávat řadu projektů dostavby vodovodů a přivaděčů k zajištění spolehlivosti dodávek pitné vody v rámci celého území ČR.

Podporovanou aktivitou bude dále výstavba úpraven vody za účelem zajištění vyhovující kvality a množství dodávané pitné vody. Bude se zejména jednat o výstavbu úpraven vody v lokalitách, kde doposud neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu nebo kde je stávající dodávka vody obyvatelstvu zajištěna bez předchozí vhodné úpravy surové vody.

Dále mezi podporované aktivity bude patřit výstavba nových zdrojů vody nebo intenzifikace stávajících zdrojů vody za cílem zvýšení jejich kapacity zdůvodněné potřebou vyššího odběru vody nebo zlepšení kvality dodávané pitné vody.

 

Opatření 1.4.5: Intenzifikace úpraven pitné vody

Mezi podporované aktivity bude patřit intenzifikace úpraven pitné vody za účelem zvýšení jejich kapacity zdůvodněné potřebou vyššího odběru pitné vody, nebo za účelem zlepšení kvality dodávané pitné vody, v případě dlouhodobě nevyhovujících dodávek pitné vody. Dále intenzifikace/opatření spočívající v doplnění technologie na odstraňování specifických mikropolutantů.

 

Oprávnění žadatelé:

 • obce,

 • městské části hlavního města Prahy,

 • dobrovolné svazky obcí,

 • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem,

 • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.

 

Forma a výše podpory:

 • Opatření 1.4.4:

  • Maximální výše dotace 70 % z celkových způsobilých výdajů.

  • Maximální výše podpory - bez omezení.

  • Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů činí 3 mil. Kč.

  • V případě že součástí podané žádosti bude i jiné opatření v rámci Specifického cíle 1.4 (dle rozsahu vyhlášené výzvy), bude minimální výše přímých realizačních způsobilých výdajů 3 mil. Kč celkem.

 • Opatření 1.4.5:

  • Maximální výše dotace 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 50 mil. Kč.

  • Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů činí 3 mil. Kč.

  • V případě že součástí podané žádosti bude i jiné opatření v rámci Specifického cíle 1.4 (dle rozsahu vyhlášené výzvy), bude minimální výše přímých realizačních způsobilých výdajů celkem 3 mil. Kč.

 

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádosti: 30.8.2023 od 9:00 hod

 • Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2023 do 20.00 hod

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2029

 

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat