Dotace na tůně, malé vodní nádrže, zeleň, stromořadí, parky

RYBNÍKY a VODNÍ NÁDRŽE, ZELEŇ

Podání žádosti

Do 7.11.2023 (15:00)

Výše dotace

250 tis. - 4.8 mil. Kč

OTEVŘENÁ

Podporované aktivity:

 • Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel

  • Vytváření a obnova tůní (mokřadů)- dotace 100 %

  • Malé vodní nádrže (MVN) - dotace 60 %

  • Revitalizace a renaturace vodních toků a niv - dotace 100 %

 

 • Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi

  • Vegetační krajinné prvky (založení prvků ÚSES) - dotace 100 %

  • Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES) - dotace 80 %

Založení a/nebo obnova vegetačních krajinných prvků - stromořadí, solitérní stromy, travobylinné porosty, meze, remízy, větrolamy, průlehy, zasakovací pásy, zemní hrázky, svodné příkopy (stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku např. zatravněním) přírodě blízkým způsobem.

 

 • Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně

  • Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně - dotace 85 %

  • Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně vyplývající ze SSSZ - dotace 90%

Zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu včetně dokončovací a rozvojové péče.

 

 • Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení vkrajině

  • Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení vkrajině - dotace 100 %

 

                                                    

Oprávnění žadatelé:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, městské části, Městské části hl. města Prahy atd.

Forma a výše podpory:

 • Celkové výdaje projektu nepřesahují cca 4,8 mil. Kč (včetně DPH).

 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů: 250 000 Kč bez DPH.

Termíny:

 • Datum ukončení registrace žádostí v JDP: 31.10.2023 (24:00)

 • Datum ukončení příjmu žádostí na AOPK ČR: 7. 11. 2023 (15:00)

 • Nejzazší datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2029

 

 

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat