OPŽP 36. výzva – Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití

OSTATNÍ, VEŘEJNÉ BUDOVY

Výše podpory

80%

Podání žádosti

Do 31. 10. 2023 do 20.00 hod

Výše dotace

min. 500 tis. Kč

UZAVŘENÁ

Podporované aktivity:

·         Opatření 1.3.4 Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod:

o   vybudování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití

 

Oprávnění žadatelé:

·         obce

·         městské části hl. města Prahy

·         dobrovolné svazky obcí

·         kraje

·         veřejnoprávní instituce

·         příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC

·         organizační složky státu

·         veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty

·         vysoké školy a jejich školská zařízení

·         školy, školská zařízení a školské právnické osoby (pouze pro opatření 1.3.4)

·         nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti – kromě opatření výstavby ochranných nádrží

·         církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby

·         státní podniky

·         obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

 

Forma a výše podpory:

·         Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt: 500 000 Kč bez DPH.

·         Míra financování činí max. 85 %, přesné procento podpory bude určeno na základě výpočtu provedeného autorizovaným inženýrem s praxí v oboru vodního hospodářství prostřednictvím finanční části odborné posudku, jehož závazná šablona je přílohou této výzvy.

 

Specifické podmínky:

  • V rámci vyhlášené výzvy bude v aktivitě 1.3.4 poskytována podpora pouze na tyto typové projekty:

  • Vybudování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou,

  • Vybudování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých vod v budovách za účelem splachování a dalších relevantních užití.

Termíny:

·         Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2023 do 20.00 hod

·         Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2029

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat