IROP - Veřejné prostranství

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ, ZELEŇ

Výše podpory

85%

Podání žádosti

Do 10.6.2024 do 14.00 hod

Výše dotace

5 mil. - 100 mil. Kč

BRZY OTEVŘENÁ

IROP - Veřejné prostranství

Výzva č. 63, 64 a 65 - Zelená infrastruktura

 

Podporované aktivity:

Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

 • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;

 • revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství

  • příklad: revitalizace náměstí na základě architektonické soutěže a diskuse s veřejností řešící výměnu nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování a čištění srážkové vody, tvorbu nebo rozšiřovaní zelených ploch, instalaci retenční nádrže se závlahovým systémem, výsadbu stromů a další vegetace, umístění vodních prvků, přístřešku se zelenou střechou a fotovoltaickými panely, solární prvky ve veřejném prostranství, výdaje spojené se vznikem nízkoemisních zón, zkvalitnění ekosystémových služeb, opatření ke zvyšování kvality ovzduší a opatření ke snižování hluku;

 • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch za účelem vzniku nového veřejného prostranství

  • příklad: revitalizace řešící úpravu ploch industriálních zón, brownfieldů, opuštěných kasáren v širším centru města na základě územní studie veřejného prostranství a diskuse s veřejností - revitalizace území a vznik parku, propojení centra města přes park do okolní krajiny, výsadba stromů a vegetace, průlehy pro zasakovaní srážkových vod, vznik vodní plochy a zkvalitnění ekosystémových služeb;

Podpora je zaměřena na veřejná prostranství podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jejich vznik či úpravu ve vazbě na tzv. zelenou infrastrukturu. Podporovány budou např. náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky, náplavky

 

Oprávnění žadatelé:

 • obce

 • kraje

 • hlavní město Praha

 • městské části hl. m. Prahy

 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji / hl. m. Prahou / městskými částmi hl. m. Prahy

 • církve

 • církevní organizace

 • OSS

 • PO OSS

 • veřejné a státní vysoké školy

 • státní podniky

 • státní organizace

 • veřejné výzkumné instituce

Přípustné místo realizace:

 • Výzva č. 63: Obec na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje.

Zahájení příjmu žádostí: 23.1.2024

 

 • Výzva č. 64: Obec na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje.

Zahájení příjmu žádostí: 24.1.2024

 

 • Výzva č. 65: Území hl. m. Prahy.

Zahájení příjmu žádostí: 25.1.2024

 

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 5 000 000 Kč

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 100 000 000 Kč

Výše dotace je 85 %.

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 23. až 25. 1. 2024

 • Ukončení příjmu žádostí: 10.6.2024 do 14.00 hod

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 29.10.2027

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat