OPŽP 43. výzva – Čistírny odpadních vod a kanalizace - průběžná (nesoutěžní)

INFRASTRUKTURA, KANALIZACE a ČOV

Výše podpory

70%

Podání žádosti

Do 31.10.2023

Výše dotace

min. 3 mil. Kč

UZAVŘENÁ

Podporované aktivity:

 • Opatření: 1.4.1: Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací

Bude podporována výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích za účelem nového napojení obyvatel na kanalizaci zakončenou vyhovující čistírnou odpadních vod (ČOV). Podporovanou aktivitou bude výstavba nových ČOV a výstavba a dobudování kanalizace včetně souvisejících objektů na síti.

 

Oprávnění žadatelé:

 • obce,

 • městské části hlavního města Prahy,

 • dobrovolné svazky obcí,

 • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem,

 • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.

 

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace 70 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 200 mil. Kč na žádost.

 • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt 3mil. Kč bez DPH.

V případě že součástí podané žádosti bude i jiné opatření v rámci Specifického cíle 1.4 (dle rozsahu vyhlášené výzvy), bude minimální výše přímých realizačních způsobilých výdajů 3 mil. Kč celkem.

 

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádosti: 6.9.2023 od 9:00 hod

 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2023 do 20.00 hod nebo do překročení vyhlášené alokace výzvy o 10 % předloženými projekty

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2029odporované aktivity:

 • Opatření 1.4.1: Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací

Mezi podporované aktivity bude patřit např. výstavba centrální ČOV v obci, dále pak je plánována podpora decentralizovaných řešení čili samostatného čištění odpadních vod pro jednotlivé části obce. Bude možné podpořit i výstavbu ČOV, která bude určena a technologicky řešena pro pravidelný svoz odpadních vod z nepropustných jímek tam, kde je neefektivní budovat souvislou kanalizační síť, včetně prostředků pro svoz odpadních vod z jímek.

 

 • Opatření 1.4.2: Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění

Intenzifikace ČOV spočívající ve zvýšení kapacity ČOV, pokud je stávající kapacita ČOV nedostatečná pro napojení nového znečištění nebo doplnění specifické technologie na odstraňování nutrientů, popř. intenzifikace ČOV za účelem zvýšení účinnosti odstraňování nutrientů.

 

 • Opatření 1.4.3: Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.)

V rámci této aktivity lze podpořit rekonstrukce odlehčovacích objektů nebo výstavbu retenčních (záchytných nádrží) na jednotné kanalizaci za účelem snížení vypouštěného znečištění, a to v případě, že dojde k podstatnému snížení množství odlehčených odpadních vod nebo ke snížení počtu přepadů odlehčených odpadních vod za rok a zároveň bude instalováno zařízení na měření množství odlehčených odpadních vod.

 

Oprávnění žadatelé:

 • obce,

 • městské části hlavního města Prahy,

 • dobrovolné svazky obcí,

 • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem,

 • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.

 

Forma a výše podpory:

 • Opatření 1.4.1 a 1.4.3:

  • Maximální výše dotace 70 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 200 mil. Kč.

  • Opatření 1.4.1: Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt činí 3 mil. Kč.

  • Opatření 1.4.3: Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů činí 2 mil. Kč.

 • Opatření 1.4.2:

  • Maximální výše dotace 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 25 mil. Kč.

  • Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů činí 2 mil. Kč.

 • V případě kombinace opatření:

  • Maximální výše podpory na žádost činí 200 mil. Kč.

 

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 30.8.2023 od 9:00 hod.

 • Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2023 do 20.00 hod

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2029

 

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat