Zdroje pitné vody

INFRASTRUKTURA, OSTATNÍ

Výše podpory

70%

Podání žádosti

Do 31.12.2023

Výše dotace

200 tis - 3 mil. Kč

OTEVŘENÁ

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Podporované aktivity:

  • realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu, ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „vodovod") či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován, a to za účelem zlepšení zásobování pitnou vodou v případě, že kapacita stávajícího zdroje/zdrojů je prokazatelně nedostatečná anebo kapacita stávajícího zdroje/zdrojů dostačuje současným potřebám, avšak hrozí riziko, že zdroj nebude kapacitně vyhovovat (postupné snižování kapacity zdroje, rostoucí požadavek na objem dodávané pitné vody obyvatelstvu) a nebo voda ze stávajícího zdroje/zdrojů i přes technologickou úpravu nesplňuje požadavky kladené na pitnou vodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, popřípadě, že vykazuje limitní ukazatele kvality pitné vody a hrozí reálné riziko, že dojde k jejich překročení, popř. veřejný zdroj pitné vody neexistuje.

Oprávnění žadatelé:

  • obce/města;

  • dobrovolné svazky obcí;

  • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty,

  • zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

 

Pozn.: Obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob jsou oprávněnými příjemci podpory pouze v případě, kdy jsou zároveň vlastníky souvisejících vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

 

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše celkové podpory na jeden projekt je 70 %.

  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 200 tis. Kč.

  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 3 mil. Kč.

 

 

Termíny:

  • Termín ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023, nejpozději však do vyčerpání alokace

 

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat