MŽP - Zahrady v přírodním stylu

ZELEŇ

Výše podpory

85%

Podání žádosti

Do 30.11.2022

Výše dotace

100 tis. - 500 tis. Kč

UZAVŘENÁ

Podporované aktivity:

a)      Vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.

Rozvoj míst, kde probíhá výchova zaměřená především na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.

b)      Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské a základní školy.

Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských a základních škol1 a umožnit tak tyto požadavky naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu lesních mateřských a základních škol (např. lesní kluby).

c)       Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních, středních škol a vyšších odborných škol pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména v oblasti EVVO zaměřené na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu a na přírodovědné či neintenzivní pěstitelství), které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.

 

Oprávnění žadatelé:

 • obce,

 • předškolní zařízení: mateřské školy, lesní mateřské školy (včetně lesních klubů), dětské skupiny,

 • základní školy, lesní základní školy,

 • střední školy,

 • vyšší odborné školy,

 • příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, např. dům dětí a mládeže.

Specifické podmínky:

 • Podpořeny mohou být pouze projekty nových úprav zahrad a venkovního zázemí nebo projekty, které vhodným způsobem dále rozvíjí již existující přírodní zahrady či venkovního zázemí. Aby mohl být projekt podpořen, musí být naplněny parametry uvedené níže.

-          Z projektu musí být jasně patrné, co je jeho cílem a jak pořízení konkrétních prvků přispěje k rozvoji EVVO a k rozvoji „učení venku" zaměřeného na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu v daném vzdělávacím subjektu. Nebudou tak podpořeny projekty na pořízení sady prvků bez jasné představy o smyslu jejich využití.

-          Z projektu musí vyplývat jednoznačná vazba na vzdělávací dokumenty (popř. vize či poslání) daného subjektu. Projekt buď přímo navazuje na již zakotvené „učení venku" ve školním vzdělávacím programu, školním plánu EVVO apod., popř. navrhuje aktualizaci těchto dokumentů či navrhuje dokumenty specificky vytvořené k výuce venku (např. celoroční plán využití zahrady).  

-          Předkladatel projektu musí mít jasnou představu o dlouhodobé údržbě přírodní zahrady či venkovního zázemí a jednotlivých pořízených prvků, mj. aby se tím zajistila udržitelnost investice. Z projektu musí vyplývat připravenost žadatele spravovat využívané venkovní pozemky dle principů přírodních klimatických zahrad, zejména s ohledem na podporu biodiverzity a zádrže vody (vodní biotopy, úsporný vodní management).

 • V případě, že žadatel sdílí objekt s jinou institucí, může požádat o podporu za předpokladu, že podporované aktivity výzvy se budou týkat jen té části, kterou využívají předškolní nebo školní děti.

 • Podpořeny mohou být pouze projekty, které obsahují popis využití zahrady ve výuce či ve výukovém programu, s výjimkou projektů zaměřených na zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesních mateřských, případně lesních základních škol.

 • Podpořeny mohou být pouze projekty, které počítají se zapojením místní veřejnosti (dětí, rodičů, místních komunit apod.) v rámci plánování nebo realizace, s výjimkou projektů zaměřených na zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesních mateřských případně základních škol.

 • V rámci této výzvy může jeden žadatel podat více žádostí, musí však být dodrženo pravidlo, že v rámci jedné zahrady může být podána pouze jedna žádost.

 

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč.

 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč.

 • Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

 

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 3. 10. 2022 od 10:00 hod.

 • Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022, nejpozději však do vyčerpání alokace

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: do 31. 12. 2025

 

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat