Dotace na hospodaření s vodou v obcích

INFRASTRUKTURA, OSTATNÍ

Podání žádosti

Do 31.8.2022 do 14:00 hod

Výše dotace

min. 200 tis. Kč

UZAVŘENÁ

Výzva č. 10/2021 Hospodaření s vodou v obcích

Podporované aktivity:

1.5.E Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích

 • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž),

 • dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury),

 • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty,

 • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady),

 • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC),

 • povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit i ekosystémové funkce,

 • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5,

 • budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5 včetně,

 • výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně,

 • přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně.

1.8.A Zajištění povodňové ochrany intravilánu

 • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),

 • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,

 • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,

 • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).

 

Oprávnění žadatelé:

 • V rámci podporované aktivity 1.5.E mohou o finanční podporu z prostředků Fondu žádat kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace státu a územně samosprávných celků, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, veřejnoprávní instituce, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

 • V rámci podporované aktivity 1.8.A může o podporu z prostředků Fondu žádat pouze Statutární město Brno.

 

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí v případě podporované aktivity 1.5.E max. 100 % z celkových způsobilých výdajů, s výjimkou budování propustných zpevněných povrchů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 50 % celkových způsobilých výdajů.

 • V případě podporované aktivity 1.8.A činí maximální výše podpory na jeden projekt 100 % z celkových způsobilých výdajů.

 • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt jsou stanoveny na 200 000 Kč bez DPH.

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022 do 14:00 hod, nebo po vyčerpání alokace.

 

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat