MŽP - Ekomobilita

OSTATNÍ

Výše podpory

50%

Podání žádosti

Do 15.12.2023 do 14 hod

UZAVŘENÁ

Elektromobilita

Podporované aktivity:  Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem (elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem), včetně dobíjecích bodů

 

Podporované aktivity:

Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu.

Podporovány jsou:

-          elektromobily,

-          automobily s vodíkovým pohonem.

Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).

  

Oprávnění žadatelé:

 • Obce

 • Kraje

 • Dobrovolné svazky obcí

 • Státní či národní podniky

 • Správa železnic, státní organizace

 • Státní příspěvkové organizace

 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty

 • Veřejnoprávní instituce

 • Městské části hl. města Prahy

 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků

 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby

 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané ústavy, spolky)

 • Registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby

 • Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem

 

Specifické podmínky:

 • Zakoupená nebo provozovaná vozidla všech typů nesmí obsahovat olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice 2000/53 / ES.

 • Žadatel/Příjemce podpory zajistí udržitelnost projektu po dobu 3 let od jeho ukončení.

 • Podpořená vozidla musí mít vystavené platné prohlášení o shodě prokazující schválení typu vozidla včetně alternativního pohonu.

 • Podporu v kategorii vozidel M2, M3 je možné čerpat pouze za podmínky, že dané vozidlo nebude využíváno k účelu zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících (podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

 • V případě realizace dobíjecích stanic musí být splněny tyto podmínky:

  • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení výkonu nabíjení dle aktuálního stavu sítě, aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném odběrném místě.

  • Návrh instalace by měl minimalizovat požadavky na posilování distribuční sítě na hladině nízkého napětí.

  • Dobíjecí stanice, její příslušenství a elektroinstalace musí být navrženy a provedeny dle platných norem (včetně plnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu a vyzařovaný výkon s ohledem na zdraví osob a jiná zařízení).

  • Podpořené dobíjecí stanice nesmí být využívány ke komerčním účelům.

  • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěny na pozemcích ve vlastnictví žadatele nebo v nájmu žadatele, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu.

  • Vedení elektrických rozvodů, poloha dobíjecí stanice a případná současná i plánovaná výsadba stromů musí být umísťována ve vzájemném souladu.

Forma a výše podpory:

 • Podpora bude poskytována formou fixní dotace na daný typ vozidla/neveřejné dobíjecí stanice s maximální procentuální hranicí 50 % a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis.

 • Podpora je dále poskytována na propagační opatření projektu.

 

 • Podpora na úhradu nákladů z finančního leasingu představuje příspěvek na úhradu ceny za služby leasingové společnosti.

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 6. 6. 2022 od 12 hod

 • Ukončení příjmu žádostí: 15. 12. 2023 do 14 hod

 • Ukončení realizace podpořených projektů: 30. 6. 2025

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat