MMR - Dotace na podporované byty

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Podání žádosti

Do 1.2.2019

Výše dotace

600 tis. Kč na byt

UZAVŘENÁ

Podporované byty:

 

DT č. 1 Pečovatelský byt

určený k sociálnímu bydlení osob vnepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem a který splňuje stavebně technické parametry upravitelného bytu

možný vznik - výstavbou:

 • novostavba bytového domu,

 • stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě,

 • nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě,

 • stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy,

 • stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům.

DT č. 3 Komunitní dům seniorů (KoDuS)

bytový dům (včetně domovního vybavení), ve kterém jsou výhradně podporované byty a zároveň sdílené prostory na podporu komunitního života seniorů,

byt v Komunitním domě seniorů podporovaný byt, který je určený k sociálnímu bydlení osob v seniorském věku a který splňuje stavebně technické parametry upravitelného bytu,

sdílené prostory = společenské prostory, které jsou centrem společných aktivit obyvatel Komunitního domu seniorů (do sdílených prostor se nezahrnuje domovní vybavení),

možný vznik - výstavbou (tak, aby vznikl funkčně jednotný, prostorově ucelený a provozně a technicky samostatný bytový dům):

 • novostavba bytového domu,

 • stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě,

 • nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě,

 • stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy,

 • stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům.

Oprávnění žadatelé:    

 • obec

 • kraj

 • dobrovolný svazek obcí

 • městská část Prahy

 • příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem

 • veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost

 • evropská společnosti, družstvo

 • spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech

Výše dotace:

 • Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace.

 • Maximální výše dotace 600 000 Kč na jeden byt.

 

Cílová skupina:

DT č. 1 Pečovatelský byt

 • Osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekonomicky aktivním věku a prokážou, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek vpřípadě 2členné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:

a) věkem - jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+) nebo

b) zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona

DT č. 3 Komunitní dům seniorů (KoDuS)

 • Osoby ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem vobdobí 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,3 násobek v případě 2 členné domácnosti.


Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 1. 2. 2019

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat