OPŽP 42. výzva – Čistírny odpadních vod a kanalizace

KANALIZACE a ČOV, INFRASTRUKTURA

Výše podpory

70%

Podání žádosti

Do 30.9.2023

Výše dotace

min. 3 mil. Kč

UZAVŘENÁ

Specifický cíl 1.4 - Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

 

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.4.1: Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací

Mezi podporované aktivity bude patřit např. výstavba centrální ČOV v obci, dále pak je plánována podpora decentralizovaných řešení čili samostatného čištění odpadních vod pro jednotlivé části obce. Bude možné podpořit i výstavbu ČOV, která bude určena a technologicky řešena pro pravidelný svoz odpadních vod z nepropustných jímek tam, kde je neefektivní budovat souvislou kanalizační síť, včetně prostředků pro svoz odpadních vod z jímek.

 

 • Opatření 1.4.2: Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění

Intenzifikace ČOV spočívající ve zvýšení kapacity ČOV, pokud je stávající kapacita ČOV nedostatečná pro napojení nového znečištění nebo doplnění specifické technologie na odstraňování nutrientů, popř. intenzifikace ČOV za účelem zvýšení účinnosti odstraňování nutrientů.

 

 • Opatření 1.4.3: Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.)

V rámci této aktivity lze podpořit rekonstrukce odlehčovacích objektů nebo výstavbu retenčních (záchytných nádrží) na jednotné kanalizaci za účelem snížení vypouštěného znečištění, a to v případě, že dojde k podstatnému snížení množství odlehčených odpadních vod nebo ke snížení počtu přepadů odlehčených odpadních vod za rok a zároveň bude instalováno zařízení na měření množství odlehčených odpadních vod.

 

Oprávnění žadatelé:

 • obce,

 • městské části hlavního města Prahy,

 • dobrovolné svazky obcí,

 • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem,

 • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.

 

Forma a výše podpory:

 • Opatření 1.4.1 a 1.4.3:

  • Maximální výše dotace 70 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 200 mil. Kč.

  • Opatření 1.4.1: Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt činí 3 mil. Kč.

  • Opatření 1.4.3: Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů činí 2 mil. Kč.

 • Opatření 1.4.2:

  • Maximální výše dotace 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 25 mil. Kč.

  • Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů činí 2 mil. Kč.

 • V případě kombinace opatření:

  • Maximální výše podpory na žádost činí 200 mil. Kč.

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat