MMR - Dotace na podporu cestovního ruchu

Výše podpory

50%

Podání žádosti

Do 5.2.2020 pouze do 12:00 hodin

Výše dotace

250 tis. - 5 nebo 30 mil. Kč

UZAVŘENÁ

Podprogram: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

 

Podporované dotační tituly:

Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit

Tato oblast podpory je zaměřena na zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras (pro pěší, cyklo, hippo, vodáckou, vodní turistiku a další udržitelné formy turistiky). Výstupy realizovaných projektů musí být realizovány min. na území 2 krajů. (Poznámka: požadavek na rovnoměrné rozmístění výstupů mezi zapojené kraje.)

                Předkládány mohou být např. projekty:

 • na podporu vybavenosti cyklostezek podél vodních toků (tzv. Greenways),

 • na jednotnou vybavenost tratí pro běžeckou turistiku v horských oblastech,

 • zaměřené na jednotný formát informačních panelů, monitoring atd.

 V rámci podprogramu budou podporovány i aktivity na zajištění provázanosti dálkových tras   na již existující lokální trasy (možnost vytváření okružních tras různé délky i alternativních tras pro rozprostření návštěvnosti v území).

 V rámci této aktivity nebude podporována výstavba nových ani rozšíření či rekonstrukce          stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení. Současně nebude podporována výstavba,               respektive modernizace lanovek a vleků, včetně prostředků pro zabezpečení technického              zasněžování.

Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Tato oblast podpory je zaměřena na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v destinacích. Cílem je podpořit rozvoj podnikatelských investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu poskytovaných služeb a v neposlední řadě i podpořit zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám.

Podporovány budou i podnikatelské aktivity navazující na již vytvořenou veřejnou infrastrukturu.

V rámci této aktivity nebude podporována výstavba nových ani rozšíření či rekonstrukce stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení. Současně nebude podporována výstavba, respektive modernizace lanovek a vleků, včetně prostředků pro zabezpečení technického zasněžování.

Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

Tato oblast podpory je zaměřena na rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu, respektive podporu vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury.

V rámci této oblasti podpory bude také podporováno i zvýšeni kvality stávající veřejné infrastruktury, případně přizpůsobení stávající veřejné infrastruktury novým cílovým skupinám.

Tato oblast podpory navazuje na oblast podpory rozvoj základní a doprovodné infrastruktury. Reflektuje to skutečnost, že podnikatelské služby tvoří pouze dílčí část nabídky cestovního ruchu, která umožňuje ekonomické využití nepodnikatelské nabídky, respektive nabídky veřejného a neziskového sektoru.

V rámci této aktivity nebude podporována výstavba nových ani rozšíření či rekonstrukce stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení. Současně nebude podporována výstavba, respektive modernizace lanovek a vleků, včetně prostředků pro zabezpečení technického zasněžování.

 

Oprávnění žadatelé:

Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit

 • územně samosprávné celky (kraje, obce - vyjma statutárních měst a městských částí), organizace zřízené územně samosprávnými celky (mimo muzeí zřizovaných krajem),

 • mikroregiony/DSO spravující destinaci přesahující administrativní hranice (spolupráce na realizaci projektu s místní organizací destinačního managementu),

 • oblastní organizace destinačního managementu,

 • geoparky,

 • NNO působící v cestovním ruchu, případně provozující atraktivity cestovního ruchu,

 • podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO),

 • církve a náboženské společnosti.

 

Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

 • podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO).

Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

 • územně samosprávné celky (kraje, obce - vyjma statutárních měst a městských částí), organizace zřízené územně samosprávnými celky (s výjimkou krajských muzeí),

 • provozovatelé turistických informačních center (TIC),

 • geoparky,

 • NNO provozující atraktivity cestovního ruchu, respektive provozující atraktivity cestovního ruchu,

 • organizace destinačního managementu,

 • mikroregiony/ DSO (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační společností),

 • církve a náboženské společnosti.

 

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace tvoří max. 50 % podíl uznatelných nákladů / výdajů zcelkového rozpočtu akce, maximálně však 5 000 000 Kč.

 • V případě využití blokových výjimek bude max. výše dotace stanovena v návaznosti na danou kategorii podpory dle GBER, avšak max. 50 % resp. max. 5 000 000 Kč.

 • Celkové náklady (výdaje) akce (projektu) nesmí překročit níže stanovené výše:

 • Minimální výše celkových výdajů je 250 000 Kč (včetně povinného marketingu).

 • Maximální výše celkových výdajů je 30 000 000 Kč (včetně povinného marketingu).

 • Povinné výdaje na marketing (propagaci) u všech projektových záměrů musí tvořit minimálně 3,00 % a maximálně 8,00 % celkových uznatelných výdajů akce (nejvýše však 900 000 Kč).

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 13. 1. 2023

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat