MMR - Dotace na územní plány 2023

OSTATNÍ

Výše podpory

90%

Podání žádosti

Do 31.10.2023 do 12:00 hod

Výše dotace

250 tis. / 500 tis. dle aktivity

UZAVŘENÁ

Podprogram: 117D551 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí

 

Podporované aktivity:

Aktivita 1 - Územní plán - jednotný standard

Akce na zpracování územního plánu - jednotný standard zahrnuje:

 • zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo, v jednotném standardu, podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů;

 • vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast;

 • zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání, v jednotném standardu, podle stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů;

 • zpracování úpravy návrhu územního plánu před vydáním v jednotném standardu, podle stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

Aktivita 2 - Změna územního plánu - jednotný standard

Akce na zpracování změny územního plánu - jednotný standard zahrnuje:

 • zpracování návrhu změny územního plánu pro společné jednání - jednotný standard;

 • zpracování návrhu změny územního plánu pro veřejné projednání - jednotný standard;

 • zpracování úpravy návrhu změny územního plánu před vydáním - jednotný standard;

 • zpracování úplného znění územního plánu po vydání změny územního plánu.

 

 Oprávnění žadatelé:

 • obce na území ČR, které mají 5000 obyvatel nebo méně. Současně platí:

 

v případě aktivity 1 může být žadatelem:

-    obec, která nemá žádný územní plán, nebo má územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru schválený zastupitelstvem obce před 1. 1. 2007;

v případě aktivity 2 může být žadatelem:

-   obec, která nemá dosud zpracovaný územní plán v jednotném standardu a změna územního plánu je realizována k územnímu plánu, který byl vydán po 1. 1. 2007;

-   obec, která čerpala dotaci z národních programů nebo strukturálních fondů (IOP/IROP) na zpracování nového územního plánu a nemá ho vyhotoven v jednotném standardu.

 

 

Forma a výše podpory:

 • Aktivita 1 - Územní plány - jednotný standard

-   Maximální výše podpory činí 80 % souhrnné výše uznatelných výdajů na zpracování územního plánu.

-   Maximální výše dotace činí 500 tis. Kč na jeden územní plán.

 • Aktivita 2 - Změny územních plánů - jednotný standard

-   Maximální výše podpory činí 90 % souhrnné výše uznatelných výdajů na zpracování dokumentace v jednotném standardu.

-   Maximální výše dotace činí 250 tis. Kč na jednu změnu územního plánu.

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 31.10.2023 do 12:00 hod.

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat