MMR - Dotace na demolice

OSTATNÍ

Výše podpory

70%

Podání žádosti

Do 21.3.2023 do 12:00 hod

Výše dotace

Min. 300 tis. Kč

UZAVŘENÁ

Podporované aktivity:

 • Dotační titul č. 1 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje

 • Dotační titul č. 2 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vyjma krajů uvedených v dotačním titulu č. 1

 

Demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací.

 

Oprávnění žadatelé:

a)       obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu (dále jen „SVL") dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR;

b)      obec, která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve své územní působnosti území SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR;

c)       obec, která má ve svém správním obvodu obec s definovanou SVL;

d)      kraj, který je vlastníkem nemovitosti určené k demolici, která leží na území definovaném v bodě b);

 

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory činí 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

 • Minimální výše dotace činí 300 tis. Kč.

 • Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:

  • obec do 3 000 obyvatel: maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,

  • obec od 3 001 do 10 000:  maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,

  • obce od 10 001 obyvatel: maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů,

  • kraje: maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 21.3.2023 do 12:00 hod.

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat