MMR - Dotace na dopravní infrastrukturu

INFRASTRUKTURA

Výše podpory

80%

Podání žádosti

Do 21.12.2020 do 12:00 hodin

Výše dotace

200 tis. - 5 mil. Kč

UZAVŘENÁ

 

Podporované aktivity:

Akce zaměřené na obnovu:

 • mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti,

 • parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí,

 

Oprávnění žadatelé:

 • obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2020)

 

Specifické podmínky:

 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

 • Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka podprogramu.

 • Účastník podprogramu musí mít movitý i nemovitý majetek, k němuž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém vlastnictví bez omezení vlastnického práva (např. nesmí být předmětem zástavy, apod.).

 • Výjimka z plného rozsahu vlastnictví je přípustná v případě, kdy je předmětem dotace liniová stavba nebo její část a účastník podprogramu doloží souhlas vlastníků všech dotčených nemovitostí s realizací akce a jejím řádným užíváním a provozováním po stanovenou dobu.

 

Forma a výše podpory:

 • Dotace max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

 • Minimální výše dotace na jednu akci 200 000 Kč.

 • Maximální výše dotace na jednu akci 5000 000 Kč.

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 21. 12. 2020 do 12:00 hodin

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat