MMR - Dotace na obnovu místních komunikací

MÍSTNÍ KOMUNIKACE a VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, INFRASTRUKTURA

Výše podpory

50%

Podání žádosti

Do 5.6.2023 do 12:00 hodin

Výše dotace

500 tis. - 10 mil. Kč

UZAVŘENÁ

Program: Podpora obnovy a rozvoje venkova

Dotační titul 117D8210A - Podpora obnovy místních komunikací

Podporované aktivity:

Akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součásti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:

a)       všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;

b)      místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;

c)       dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:

-          obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),

-          obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

 

Oprávnění žadatelé:

 • obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2023).

 

Specifické podmínky:

 • Předmětem žádosti o poskytnutí dotace může být jedna a více místních komunikací.

 • Přípustné změny povrchů:

-          Původní povrch - Asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk.

-          Nový povrch - Asfalt, beton, dlažba.

 • Žadatel o dotaci musí mít movitý i nemovitý majetek, k němuž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém vlastnictví bez omezení vlastnického práva (např. nesmí být předmětem zástavy apod.).

 • Výjimka z plného rozsahu vlastnictví je přípustná v případě, kdy je předmětem dotace liniová stavba nebo její část a žadatel o dotaci doloží souhlas vlastníků všech dotčených nemovitostí s realizací akce a jejím řádným užíváním a provozováním po stanovenou dobu. I v tomto případě pak dále platí, že majetek musí být bez omezení vlastnického práva (např. předmět zástavy apod.).

 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

 • Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.

 • Obec musí mít zpracovaný pasport komunikaci.

 • Žádost nelze předložit pro akce již zahájené (ve stadiu stavební rozpracovanosti). Akce je zahájena předáním staveniště zhotoviteli stavby. Pokud je akce stavebního charakteru rozdělena do více etap, lze podat žádost o dotaci pro další etapu akce.

Forma a výše podpory:

 • Dotace max. 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

 • Minimální výše dotace na jednu akci 500 000 Kč.

 • Maximální výše dotace na jednu akci 10 000 000 Kč.

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 2.5.2023

 • Ukončení příjmu žádostí: 5.6.2023 do 12:00 hodin

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat