MMR - Dotace na technickou infrastrukturu

MÍSTNÍ KOMUNIKACE a VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, INFRASTRUKTURA

Podání žádosti

Do 21. 1. 2020 do 12 hod

Výše dotace

80 tis. Kč na zainvestovaný pozemek

UZAVŘENÁ

Podporované aktivity:

  • výstavba technické infrastruktury (komunikace, kanalizace a vodovodu)

 

a)      pozemní komunikace, tj.

1.       místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí,

2.       místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí,

3.       účelové komunikace;

 

b)      vodovod, tj.

1.       místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě,

2.       místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě;

c)       kanalizace, tj.

1.       místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě,

2.       místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě,

         a to i jednotlivě.

 

Oprávnění žadatelé:    

  • obec

 

Specifické podmínky:

  • Příjemce dotace si vybere mezi režimem, který nezakládá veřejnou podporu, nebo režimem „de minimis".

  • Dotace není poskytována na výstavbu přípojek (a to ani částí uložených v pozemcích tvořících veřejné prostranství), na přeložky ani na stavební úpravy.

  • Uznatelnými výdaji jsou výdaje na pozemní a stavební práce související s výstavbou předmětu dotace.

  • Uznatelné nejsou výdaje na projektovou dokumentaci, stavební dozor ani náklady související s vypracováním žádosti.

  • Dotaci lze obci poskytnout, jsou-li splněny následující podmínky:

-          obec výstavbu technické infrastruktury výlučně financuje a realizuje; má zajištěny zdroje na dofinancování výstavby technické infrastruktury; finanční prostředky na výstavbu technické infrastruktury nesdružuje s žádnou fyzickou nebo právnickou osobou s výjimkou jiné obce;

-          obec má zdůvodněnou potřebnost výstavby technické infrastruktury;

-          obec má na výstavbu technické infrastruktury vydaný platný doklad o povolení stavby;

-          zainvestované stavební pozemky pro výstavbu domů nejsou v záplavovém území, nebo pro výstavbu na nich vodoprávní úřad vydá souhlasné stanovisko s případnými omezujícími podmínkami;

  • Dotaci nelze poskytnout na akci ukončenou před datem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden zainvestovaný stavební pozemek.

 

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 21. 1. 2020 do 12 hod.

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat