MŽP - Fotovoltaiky pro větší obce - RES+ 4

FVE a ÚSPORY ENERGIE

Výše podpory

75%

Podání žádosti

Do 29.9.2023 do 12:00 hod

Výše dotace

Dle výpočtu

UZAVŘENÁ

Podporované aktivity:

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE") s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS. Podporovány jsou:

a)       Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická osoba vlastněná obcí. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy na území samosprávného městského obvodu nebo městské části.

 

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:

b)      Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.  

c)       Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, (dále jen elektrolyzér.

d)      Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

 

Předmětem podpory nejsou tyto projekty podporované z jiných dotačních programů:

Instalace FVE s jedním předávacím místem do DS/PS

 

Oprávnění žadatelé:

  • Obce, samosprávné městské obvody a městské části nebo jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby.

 

Forma a výše podpory:

  • Míra podpory na jeden projekt nesmí po zohlednění tzv. alternativní investice (scénář bez veřejné podpory) uvedené v dokumentu Analýza souladu projektu s pravidly pro poskytování veřejné podpory, zveřejněném na www.modernizacni-fond.cz spolu s výzvou přesáhnout maximální míru podpory dle článku 41 GBER. Celková maximální podpora je stanovena jako součet dílčích podpor za každé předávací místo do DS/PS. Za každé předávací místo je vypočtena podpora na FV systém, bateriovou akumulaci a elektrolyzér, následně jsou tyto dílčí podpory sečteny.

  • Způsob výpočtu maximální výše podpory

    • Stanovení celkové maximální výše podpory vychází z funkcí závislosti výše nákladů na instalovaném výkonu

 

Termíny:

·         Zahájení příjmu žádostí: 17.8.2022 od 12:00 hod.

·         Ukončení příjmu žádostí: 29.9.2023 do 12:00 hod.

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat