MŽP - Fotovoltaiky pro malé obce - RES+ 3

FVE a ÚSPORY ENERGIE

Výše podpory

75%

Podání žádosti

Do 31. 10. 2024 do 12:00 hod

Výše dotace

75 %

OTEVŘENÁ

Podporované aktivity:

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy. Podporovány jsou:

a)       Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

 

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:

b)      Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.  

c)       Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.

d)      Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

 

Oprávnění žadatelé:

·         Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023 dle údajů Českého statistického úřadu.

 

Forma a výše podpory:

·         Míra podpory na celý projekt představuje maximálně 75 % celkových způsobilých výdajů projektu na veškerá opatření.

Celková maximální výše podpory 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒𝑚𝑎𝑥 (Kč) bude automaticky určena při podání žádosti v prostředí AIS SFŽP ČR na základě žadatelem zadaných parametrů, přičemž skutečná výše podpory bude stanovena po ukončení projektu na základě celkových skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů projektu.

Termíny:

·         Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2024 do 12:00 hod.

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat