Dotace na nádoby na odpad pro domácnosti, sběrné místa a sběrné dvory

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Výše podpory

70%

Výše dotace

min. 500 tis. max. dle opatření

UZAVŘENÁ

·         Pořízení nádob na separovaný odpad pro jednotlivé domácnosti na papír a plast (120 nebo 240 litrů).

·         Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů.

Pokud žadatel předloží žádost o podporu na tzv. SMART sběrné dvory získá 10% bonus formou vyššího dotačního procenta

·         Pořízení nádob na separovaný odpad na sběrná místa vč. stavebních úprav sběrných míst – nádoby na sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů.

Součástí projektů opatření může být i pořízení kompostérů (méně než 30 % způsobilých nákladů projektu):

o   Pořízení domácích kompostérů pro občany.

o   Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (re-use centra).

o   Vybudování/rozšíření infrastruktury projektů předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů, např.: jednorázové nápojové kelímky, jednorázové nádoby na potraviny atd. V rámci tohoto typového projektu bude podporováno pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů, infrastruktury pro jejich uskladnění a mytí a dalších zařízení vedoucí vedoucích ke snížení produkce jednorázových obalů a nádobí.

Oprávnění žadatelé:

·         Obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti a družstva 100% vlastněné veřejnoprávními subjekty a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Forma a výše podpory:

·         Maximální výše dotace 70 % z celkových způsobilých výdajů. Max. 50 % v případě projektů, jejichž součástí je pořízení svozového prostředku.

·         Bonifikace - 10 % v případě SMART sběrných dvorů.

·         Maximální výše dotace na kompostéry je 85 % z celkových způsobilých výdajů.

·         Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt 500 000 Kč bez DPH.

·         Maximální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt – Bez omezení.

 

Termíny:

·         Zahájení příjmu žádosti: 31.1.2024 od 9:00 hod

·         Ukončení příjmu žádostí: 30.08.2024 do 20.00 hod

 

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat