Udržitelné nakládání s odpady

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Výše podpory

85%

Výše dotace

min. 500 tis. max. dle opatření

UZAVŘENÁ

Specifický cíl 1.5 - Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

 

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.5.5:

  • Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů.

  • Systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz s navýšením kapacity komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů). Jedná se o odpady následujících katalogových čísel: BRKO 20 01 08, 20 01 25, 20 02 01; papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo 15 01 07, 20 01 02; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01, textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11; kovy 15 01 04, 20 01 40 a objemný odpad 20 03 07. Lisovací koše jsou způsobilým nákladem. Ke stávajícímu svozovému prostředku a k pořizovaným nádobám (i v kombinaci s pytlovým sběrem) bude možné navíc pořídit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému (např. identifikační čipy, čtečky čipů či čárových kódů). V případě projektů odděleného sběru odpadů nesmí náklady na stavební práce překročit 100 % pořizovací ceny nádob. Toto neplatí pro podzemní kontejnery.

  • Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr a svoz gastroodpadů z gastroprovozoven pod katalogovým číslem 20 01 08. Součástí způsobilých nákladů může být i technika na mytí nádob.

 • Opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4:

Součástí projektů opatření 1.5.5 může být i infrastruktura na předcházení vzniku odpadů (opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4) s tím, že se musí jednat o minoritní část projektu (méně než 50% způsobilých nákladů projektu).

o   Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany, kteří žijí v rodinných domech se zahradou, a dále o projekty komunitního kompostování pro občany žijící v bytových domech (komunitní kompostéry). Do opatření je zařazena i forma komunitního kompostování v rámci komunitních zahrad, či kompostéry do škol, školek atd. V rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny. Maximální objem jednoho kompostéru činí 2 200 l.

o   Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (re-use centra). Jedná se o centra pro opětovné použití věcí nebo systémy opětovného použití výrobků.

o   Vybudování/rozšíření infrastruktury projektů předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů, např.: jednorázové nápojové kelímky, jednorázové nádoby na potraviny (jednorázové krabičky, talíře, misky, tácky, jednorázové příbory atd.), jednorázové uzavíratelné nádoby na nápoje (jednorázové lahve, atd.), případně další druhy jednorázového nádobí a obalů. V rámci tohoto typového projektu bude podporováno pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů, infrastruktury pro jejich uskladnění a mytí a dalších zařízení vedoucí vedoucích ke snížení produkce jednorázových obalů a nádobí.

 • Opatření 1.5.7:

  • Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) zařízení technologií pro úpravu a využití čistírenských kalů pod katalogovým číslem 19 08 05 (například: odvodnění, tepelná úprava, hygienizace atd.) vyjma aerobního zpracování.

V případě, že výstup ze zařízení bude dále energeticky využíván, žadatel musí doložit potvrzení budoucího odběratele, který je zároveň provozovatelem koncového zařízení, o zajištění odběru minimálně 50 % takto vyrobených paliv z odpadů.

o   Projekty zaměřené na navýšení kapacity aerobního zpracování čistírenských kalů ve stávajících zařízeních. Uznatelným nákladem bude pořízení techniky potřebné výhradně pro navýšení aerobního zpracování čistírenských kalů. V rámci těchto projektů bude za uznatelnou považována technika, která přímo slouží k zapravení čistírenského kalu do zakládky například překopávač a míchací vůz. Dále je možné podpořit nezbytné stavební úpravy související s navýšením kapacity (zpevněná plocha, jímka). Za neuznatelnou techniku je považována např.: štěpkovač, drtič, energetický prostředek, váha, monitorovací zařízení a další komponenty sloužící k provozu kompostárny či jiného zařízení jako celku.

 • Opatření 1.5.8:

  • Výstavba / modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů. V rámci aktivity budou podporována pouze ta zařízení, která alespoň ze 70 % zpracovávají odpad následujících katalogových čísel dle Katalogu odpadů: papír a lepenka 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39, 19 12 04; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01, textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, 19 12 08, kovy 15 01 04, 20 01 40; sklo 15 01 07, 20 01 02, 19 12 05.

 

Oprávnění žadatelé:

 • Projekty na předcházení vzniku odpadů, projekty sběrných dvorů a projekty pro separaci, oddělený sběr a svoz odpadů:

  • obce

  • městské části hl. města Prahy

  • dobrovolné svazky obcí a obchodní společnosti a družstva 100% vlastněné veřejnoprávními subjekty

 • Opatření 1.5.7 a 1.5.8:

  • obce

  • městské části hl. města Prahy

  • dobrovolné svazky obcí

  • kraje

  • veřejnoprávní instituce

  • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC

  • organizační složky státu

  • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty

  • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby

  • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti

  • církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby

  • státní podniky

  • zájmová sdružení právnických osob

  • obchodní společnosti a družstva

 

 

Forma a výše podpory:

 • Opatření 1.5.5:

  • Maximální výše dotace 85 % z celkových způsobilých výdajů. Max. 50 % v případě projektů, jejichž součástí je pořízení svozového prostředku.

o   Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt 500 000 Kč bez DPH.

o   Maximální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt - Bez omezení.

 • Opatření 1.5.7:

  • Maximální výše dotace 85 % z celkových způsobilých výdajů.

o   Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt 500 000 Kč bez DPH.

o   Maximální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt 100 000 000 Kč bez DPH.

 • Opatření 1.5.8:

  • Maximální výše dotace 85 % z celkových způsobilých výdajů.

  • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt 500 000 Kč bez DPH.

  • Maximální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt - Bez omezení.

Termíny:

podzim 2023 

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat