Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

FVE a ÚSPORY ENERGIE , VEŘEJNÉ BUDOVY

Výše podpory

60%

Podání žádosti

Do 1.3.2024 do 20.00 hod

Výše dotace

Dle výše úspory energie

OTEVŘENÁ

Podporované aktivity:

Opatření 1.1.1 - Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.

 • Systémy využívající odpadní teplo.

 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

 • Rekonstrukce otopné soustavy.

 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:

  • zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie;

  • rekonstrukce předávacích stanic tepla;

  • rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou.

Opatření je možné kombinovat s aktivitami v 1.1.3, 1.1.4 a 1.2.1 do jednoho komplexního projektu. Jako součást komplexního projektu může být způsobilým výdajem i dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.

Opatření 1.1.3, 1.1.4 a 1.2.1 2 nelze podpořit samostatně, ale pouze jako integrální součást komplexního projektu revitalizace budovy, opatření 1.1.1.

 

Opatření 1.1.3 1 - Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov

 • Modernizace vnitřního osvětlení.

 • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.

 • Vnější stínící prvky.

 

Opatření 1.1.4 2 - Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu

 • Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.

 

Opatření 1.2.13 - Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:

  • tepelné čerpadlo,

  • kotel na biomasu,

  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.

Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.

 • Instalace solárně - termických systémů.

 • Instalace fotovoltaických systémů.

 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE.

 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Oprávnění žadatelé:

 • obce

 • městské části hlavního města Prahy - pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy

 • dobrovolné svazky obcí

 • kraje

 • veřejnoprávní instituce

 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC

 • organizační složky státu

 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty

 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby

 • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti

 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby

 • státní podniky

 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

 

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody vykazování nákladů) pro jednotlivá opatření. Pro projekty jsou stanoveny dvě základní úrovně jednotkových nákladů, dle stupně rozsahu renovace budovy (A1 a A2), které jsou definovány tabulkou níže:

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 1.3.2024 do 20.00 hod

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2029

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat